چهارشنبه, 09 اسفند 1402
سه شنبه, 17 بهمن 1391 22:40

کارگاه یک روزه Google Earth

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

geدوره یک روزه گوگل ارث مجموعه از مفاهیم و اصول اولیه یادگیری گوگل ارث, نمونه مثال های صورت گرفته در محیط گوگل ارث و در نهایت برخی از دستورات کاربردی که مورد نیاز مخاطبین می باشد ارائه می گردد.

 

در بخش نخست این کارگاه یک روزه مفاهیم و اصول اولیه یادگیری گوگل ارث در قالب ایدئولوژی کار با گوگل ارث مطرح می شود. از آنجاییکه گوگل ارث بزرگترین و موفق ترین دست آور GISی دنیاست در این بخش مجموعه تجارب و دغدغه های متخصصین و صاحب نظران GIS در خصوص عدم به کارگیری دانش GIS و ریموت سنسینگ عنوان می شود. چرایی بهره برداری از گوگل ارث و هرمحصولی که چنین امکاناتی را در اختیار متخصصین می گذارد در این بخش تبین می شود.

بخش دوم با ذکر تجربیات و نمونه کار های صورت گرفته در گوگل ارث همراه است به گونه است که تمام فرضیه ها و دغدغه ها و پاسخ های بخش نخست را تایید می کند. در این بخش مخاطبین علاوه به امکانات شگفت انگیز گوگل ارث آشنا می شوند از مجموعه کارهایی که می توان در حوزه GIS و RS نیز بهره خواهند برد.

در بخش سوم به دلیل حضور افراد با تخصص های مختلف اقدام به معرفی برخی از تجربیاتی خواهد شد که کاربرد عام تر داشته باشد.

 برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره با آدرس  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ارتباط برقرار کنید.

خواندن 4164 بار آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 06 اسفند 1391 16:24
مجموعه های بیشتر: دوره بلند مدت Google Earth »

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.043 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.055 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.202 seconds, 11.82 MB
Application afterRender: 0.313 seconds, 16.97 MB

حافظه مصرف شده

17870616

51 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ss8dent1rcvtiua83dnq1nce05'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1709086179' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ss8dent1rcvtiua83dnq1nce05'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ss8dent1rcvtiua83dnq1nce05','1709087079','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 176)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=89
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '45'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 89
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=89
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 89
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=89
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='89'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 89
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '89'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.id != 89
                                 
    AND i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-02-28 02:24:40' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-02-28 02:24:40' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND i.created_by = 62
                                 
    AND i.created_by_alias=''
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 38. SELECT DISTINCT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID IN (69,137,138)
    AND itemID!=89
 39. SELECT i.*, c.alias AS categoryalias
    FROM jos_k2_items AS i
                                 
    LEFT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
                                 
    WHERE i.published = 1
                                 
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-02-28 02:24:40' )
                                 
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-02-28 02:24:40' )  
    AND i.access <= 0  
    AND i.trash = 0
                                 
    AND c.published = 1  
    AND c.access <= 0  
    AND c.trash = 0
                                 
    AND (i.id) IN (25,32,101,102,103,104,69,90,91)
                                 
    ORDER BY i.created DESC
    LIMIT 0, 5
 40. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '47'
 41. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=104
    AND published=1
 42. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=103
    AND published=1
 43. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=102
    AND published=1
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=101
    AND published=1
 45. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '43'
 46. SELECT id, name,  parent       
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1  
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY parent
 47. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=91
    AND published=1
 48. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 89
    AND catid=45
    AND ordering > 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 02:24:40' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 02:24:40' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 49. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 89
    AND catid=45
    AND ordering < 1
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 02:24:40' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 02:24:40' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 50. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 51. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 176 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ