چهارشنبه, 03 مرداد 1403
ArcHydro
ArcHydro

ArcHydro

GIS یک ابزار قدرتمند برای حل مشکلات مربوط به منابع آب همچون مدیریت منابع آب و دسترسی به آب مناسب در مقیاس های محلی و منطقه ای میباشد. هیدورلوژیست ها از فناوری GIS برای جمع آوری اطلاعات مختلف استفاده میکنند و این اطلاعات را در یک سیستم قابل کنترل به کار میبرند. ابزار هایی که در Arc Hydro وجود دارد به ساخت عوارض هیدرولوژیکی، میدیریت آنها و نمایش این عوارض و اشکال، در محیط ArcGIS کمک شایانی میکند. Arc Hydro در محیط ArcMap کار میکند .مخصوصا میتوانید از این ابزار برای جداسازی حوزه های آبخیز یک منطقه استفاده کنید. (منبع: وبلاگ مهندسی ابخیزداری)

این نرم افزار مفید توسط دکتر دیوید مایدمنت استاد دانشگاه تگزاس امریکا طراحی و توسعه داده شده است و در این راه شماری از کنسرسیوم های دانشگاههای وابسته به علوم هیدرولوژی به ایشان کمک کرده اند.هدف اصلی این نرم افزار کمک به نقشه کشی در منابع حرفه ای آبی و آبخیزداری است.این نرم افزار قابلیت تولید مرز های آبی و نیز نمایش داده های مکانی سطح آب و یکپارچگی آنها را توسط مدل سازی های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به کاربر خواهد داد. به طور خلاصه نرم افزارArc Hydro  توانایی پیگیری سلامتی و رفتارهای سطح آبی در یک مسیر را دارد چیزی که در گذشته تقریبا غیر ممکن بود. (منبع: سایت جامعه مجازی ژئوماتیک ایرانیان)

یکشنبه, 30 شهریور 1393 18:02

ArcHydro از زبان ایمان خاکی

نوشته شده توسط

راهنمای مربوطه توسط جناب مهندس ایمان خاکی تهیه شده است. آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

 

یکشنبه, 26 شهریور 1391 14:55

ArcHydro

نوشته شده توسط

نخستین گام در اجرای هر نوع مدل هیدرولوژیکی وارد کردن و درگیر شدن با مقوله بستن مرز حوزه،‌ ترسیم و گرفتن گزارش پایه از خصوصیت های فیزیکی حوزه می باشد.  

ArcHydro

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.039 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.244 seconds, 10.83 MB
Application afterRender: 0.367 seconds, 16.07 MB

حافظه مصرف شده

16925152

44 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mlejfm26gi7vsana00pa9svav4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721826794' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mlejfm26gi7vsana00pa9svav4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mlejfm26gi7vsana00pa9svav4','1721827694','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 99)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '14'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=14
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (14)
                                                 
    AND id NOT IN (14)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 27. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:28:14' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:28:14' )
    AND c.id IN (14)
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 14
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:28:14' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:28:14' )
    AND c.id IN (14)
 29. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 192
    ORDER BY xref.id ASC
 30. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 31. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=192
    AND published=1
 33. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 192
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 12
    ORDER BY xref.id ASC
 37. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '63'
 38. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=63
 39. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=12
    AND published=1
 40. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='63'
    ORDER BY g.id
 41. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 12
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 42. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 43. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 99 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 44. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-24 13:28:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-24 13:28:14' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ