چهارشنبه, 03 مرداد 1403
Planning
Planning

Planning

در بخش شهرسازی و علوم مکانی به دنبال آن هستیم تا شما دوستان را با کاربرد GIS و RS در مباحث برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، طراحی شهری و مدیریت شهری آشنا کنیم. استفاده از GIS و RS به عنوان ابزاری قوی برای شناخت، تحلیل، ارایه راهکار ، ارزیابی، تصمیم سازی و ارزشیابی طرح در پروژه های شهری و منطقه ای استفاده می شود. با توجه به این قابلیت ها بر آن هستیم تا در همین راستا، به ارتقای کیفیت طرح های شهری و منطقه ای و گسترش استفاده از ابزارها و نرم افزارهای روز دنیا کمک کنیم. با امید اینکه شما دوستان از این مباحث استفاده لازم را ببرید، از همه کسانی که سهمی در تهیه این سلسله مباحث دارند، تشکر می کنیم.

یکشنبه, 02 مهر 1391 00:50

Basic Concepts

نوشته شده توسط

یکی از معضلات کارشناسان مسایل شهری عدم آشنایی آن ها با مفاهیم ابتدایی GIS و RS است. این عدم آشنایی باعث می شود، تا آن ها از این دو ابزار قوی بهره کافی را نبرند. آشنایی با این مفاهیم کمک خواهد کرد تا علاوه بر دید روشن تر نسبت به مسایل مکان گرا، بتوانند با گروه های متخصص در این زمینه همکاری کرده و یا خود به استفاده از این دو ابزار قدرتمند بپردازند.

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.167 seconds, 10.68 MB
Application afterRender: 0.284 seconds, 15.92 MB

حافظه مصرف شده

16766584

38 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fhijobi6npjr09cdnk7o1a4sa7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721823114' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fhijobi6npjr09cdnk7o1a4sa7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fhijobi6npjr09cdnk7o1a4sa7','1721824014','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 114)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '34'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=34
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (34)
                                                 
    AND id NOT IN (34)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 27. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 12:26:54' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 12:26:54' )
    AND c.id IN (34)
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 14
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 12:26:54' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 12:26:54' )
    AND c.id IN (34)
 29. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 28
    ORDER BY xref.id ASC
 30. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '65'
 31. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=65
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=28
    AND published=1
 33. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='65'
    ORDER BY g.id
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 28
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 37. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 114 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 38. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-24 12:26:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-24 12:26:54' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ