یکشنبه, 06 خرداد 1403
گوگل ارث
گوگل ارث

گوگل ارث

دره گوگل ارث یکی دیگر از خلاقیتهای گروه آکادمی علوم مکانی بوده است که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم. ارائه و انتقال مفاهیم و مطالب GIS‌ و RS‌ در قالب Google Earth از جمله دلایلی بوده که استقبال زیادی از صورت گرفته است. به جرات میتوان گفت سرفصل های ارائه شده توسط گروه آکادمی علوم مکانی از انسجام و محتوی مناسبی برخوردار است که نمونه دیگری را نمی توان برای آن پیدا کرد.

سه شنبه, 17 بهمن 1391 22:40

کارگاه یک روزه Google Earth

نوشته شده توسط

geدوره یک روزه گوگل ارث مجموعه از مفاهیم و اصول اولیه یادگیری گوگل ارث, نمونه مثال های صورت گرفته در محیط گوگل ارث و در نهایت برخی از دستورات کاربردی که مورد نیاز مخاطبین می باشد ارائه می گردد.

 

یکشنبه, 06 اسفند 1391 15:45

دوره بلند مدت Google Earth

نوشته شده توسط

geدوره بلند مدت گوگل ارث با فرض برگزاری کارگاه یک روزه گوگل ارث و توافق افراد (دانشجویان, اساتید و سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی) در محل مورد نظر مخاطبین برگزار خواهد شد. الزام شرکت در کارگاه یک روزه گوگل ارث از آن جهت می باشد که مخاطب درک صحیحی از آنچه که می خواهد بیاموزد داشته باشد. پیشنیاز ها لازم برای بهره برداری از این دوره بلند مدت, تعدیل سطح توقعات و ترسیم دورنمای واقعی از دوره در کارگاه یک روزه گوگل ارث تبیین شده است.

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.059 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.189 seconds, 10.75 MB
Application afterRender: 0.311 seconds, 15.90 MB

حافظه مصرف شده

16749416

40 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'prlpvtjv9ko8du1es5ned1bvd5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1716744971' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'prlpvtjv9ko8du1es5ned1bvd5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'prlpvtjv9ko8du1es5ned1bvd5','1716745871','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.239.11.178' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.239.11.178' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.239.11.178' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.239.11.178' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.239.11.178' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 176)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '45'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=45
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (45)
                                                 
    AND id NOT IN (45)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 27. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-05-26 17:51:11' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-05-26 17:51:11' )
    AND c.id IN (45)
    ORDER BY i.created ASC
    LIMIT 0, 14
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-05-26 17:51:11' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-05-26 17:51:11' )
    AND c.id IN (45)
 29. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 89
    ORDER BY xref.id ASC
 30. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 31. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=89
    AND published=1
 33. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 89
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 101
    ORDER BY xref.id ASC
 37. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=101
    AND published=1
 38. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 101
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 39. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 40. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 176 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ