شنبه, 18 آذر 1402
نمایش موارد توسط برچسب: Map Projection

2معرفی : سیستم مختصات از جمله مباحثی است که از اهمیت زیادی در سنجش از دور ، نقشه برداری و GIS برخوردار است ولی در کتب مختلف کمتر مورد بحث قرار می گیرد. در این کتاب مبانی نظری و کاربردی به خوبی مورد بحث قرار گرفته است. بر خلاف کتاب های نقشه برداری که مختصات عموما با ریاضیات سنگین مطرح می شود در این کتاب سطح ریاضیات بکار رفته کمتر است همچنین مثال های عددی زیاد بکار گرفته شده درک مبانی را آسان تر می کند.

 نام کتاب:   Datums and Map Projections: For Remote Sensing, GIS and Surveying

نویسنده: 

انتشارات: CRC Press LLC, Whittles Publishing

سال انتشار: 2000

ISBN:1-870325-28-1

تعداد صفحه :  159

 حجم : 6.77 مگابایت

 

منتشر شده در کتابخانه
یکشنبه, 02 مهر 1391 00:50

Basic Concepts

یکی از معضلات کارشناسان مسایل شهری عدم آشنایی آن ها با مفاهیم ابتدایی GIS و RS است. این عدم آشنایی باعث می شود، تا آن ها از این دو ابزار قوی بهره کافی را نبرند. آشنایی با این مفاهیم کمک خواهد کرد تا علاوه بر دید روشن تر نسبت به مسایل مکان گرا، بتوانند با گروه های متخصص در این زمینه همکاری کرده و یا خود به استفاده از این دو ابزار قدرتمند بپردازند.

منتشر شده در Planning

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.047 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.293 seconds, 9.63 MB
Application afterRender: 0.430 seconds, 14.87 MB

حافظه مصرف شده

15667024

35 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c9iocmhpfubqg2vcm34u579am7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1702132117' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c9iocmhpfubqg2vcm34u579am7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c9iocmhpfubqg2vcm34u579am7','1702133017','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='18.206.48.243' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='18.206.48.243' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='18.206.48.243' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='18.206.48.243' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='18.206.48.243' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 114)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT id
    FROM jos_k2_tags
    WHERE name='Map Projection'
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2023-12-09 14:43:37' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2023-12-09 14:43:37' )
    AND i.id IN (SELECT itemID
    FROM jos_k2_tags_xref
    WHERE tagID=74)
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 10
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    LEFT JOIN jos_k2_tags_xref tags_xref
    ON tags_xref.itemID = i.id
    LEFT JOIN jos_k2_tags tags
    ON tags.id = tags_xref.tagID
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2023-12-09 14:43:37' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2023-12-09 14:43:37' )
    AND (tags.name) = 'Map Projection'
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '51'
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=166
    AND published=1
 29. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 30. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '34'
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=28
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='65'
    ORDER BY g.id
 33. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 34. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 114 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 35. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-12-09 14:43:37' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-12-09 14:43:37' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ