چهارشنبه, 09 اسفند 1402
شنبه, 24 فروردین 1392 17:51

کتاب "سنجش از دور، فوتوگرامتری و سیستم اطلاعات جغرافیایی در یک نگاه "

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(2 آرا)

3معرفی : سنجش از دور، فوتوگرامتری و GIS در ابتدا ممکن است از یکدیگر مجزا باشند اما در یک پروژه کاربردی و بزرگ معمولا این سه همزمان با هم به کار گرفته می شوند. برای کسانی که قصد آشنایی به این علوم را دارند مرجعه به کتاب های تخصصی می تواند سخت باشد. در این کتاب به خوبی این سه توضیح داده شده اند و همچنین ارتباط آن ها با یکدیگر نمایش داده شده است. به عنوان مثال می توان به تهیه نقشه های ارتفاعی از تصاویر ماهواره ای اشاره کرد که ریشه در فوتوگرامتری دارد. همچنین در این کتاب مطالب مفیدی چون نحوه کار GPS نیز تشریح شده است.

 نام کتاب:  Geoinformation: Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems

نویسنده :  Gottfried Konecny

انتشارات: Taylor & Francis

سال انتشار: 2003

ISBN 0–415–23795–5

تعداد صفحه : 266

 حجم : 10.2 مگابایت 

 

 DLLL

 

خواندن 4005 بار

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.056 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.175 seconds, 11.03 MB
Application afterRender: 0.286 seconds, 16.18 MB

حافظه مصرف شده

17041392

40 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'tcvvs8bnlfp1al00fpgvfn8ce5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1709090211' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'tcvvs8bnlfp1al00fpgvfn8ce5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'tcvvs8bnlfp1al00fpgvfn8ce5','1709091111','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.236.223.106' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 180)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id=162
    LIMIT 0, 1
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '51'
 26. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 162
    ORDER BY xref.id ASC
 27. SELECT *
    FROM jos_k2_attachments
    WHERE itemID=162
 28. SELECT *
    FROM jos_k2_rating
    WHERE itemID = 162
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=62
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=162
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 33. UPDATE jos_k2_items
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='162'
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 162
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT *  
    FROM `jos_jcomments_objects`
    WHERE `object_id` = '162'
    AND `object_group` = 'com_k2'
    AND `lang` = 'fa-IR'
 37. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 162
    AND catid=51
    AND ordering > 17
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 03:31:51' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 03:31:51' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 1
 38. SELECT *
    FROM jos_k2_items
    WHERE id != 162
    AND catid=51
    AND ordering < 17
    AND published=1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 03:31:51' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 03:31:51' )  
    AND access <= 0
    AND trash=0  
    ORDER BY ordering DESC
    LIMIT 0, 1
 39. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 40. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 180 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ