پنجشنبه, 30 فروردین 1403
Google Earth
Google Earth

Google Earth

با توجه به قدمت پایین گوگل ارث امروز شاهد کابرد روز افزون آن در دانش های وابسته به علوم مکانی هستیم. در این بخش سعی می شود علاوه بر اینکه دلایل استفاده از گوگل ارث توضیح داده شود،‌ ضرورت استفاده از آن نیز تبیین گردد. از این رو با ذکر مثال های مختلف که نتیجه کار و تحقیقات افراد گروه آکادمی علوم مکانی و همچنین نمونه های موفقی که توسط ارگانها و سازمانهای بین المللی توسعه پیدا کرده اند این مهم صورت پذیرد.

در سال گذشته وورک شاپ های متعددی توسط اعضاء این گروه در دانشگاه ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی برگزار گردید،‌ که در زمان محدودی که وجود داشت برخی از کاربرد های شگفت انگیز گول ارث معرفی گردید.

زیرمجموعه ها

هشدار های محیطی

هشدار های محیطی (0)

در این بخش سعی شده است با امکاناتی که دانش GIS/RS در اختیارمان قرار می دهد در قالب Google Earth مسائلی که در پیرامون مان در حال شکل گیری و رخ دادن هست توضیح داده شود. گوگل ارث بهترین بستر برای انتشار و به اشتراک گذاری چنین مقوله هایی است.

مشاهده مطلب...
Learning

Learning (1)

در این ویدئوها سعی شده به کمک Google Earth اصول و مبانی و کاربردهای مربوط به GIS/RS شرح داده شود بطوریکه کاربران بتوانند ضمن داشتن درک صحيحي از داده هاي مکاني به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات خود بپردازند. در اين ویدئوها Google Earth بعنوان ابزاری کاربردی، عملیاتی و کارآمد در مدیریت اطلاعات مکانی جهت نمایش، انتشار، اشتراک، پایش تغییرات و مدلسازی بکار گرفته خواهد شد و تجلی کننده مفهوم Core Planning در مباحث برنامه ریزی و مدیریت داده های مکانی خواهد بود.

مشاهده مطلب...

در این دو ویدئو سعی شده نحوه وارد کردن فایل های excel را به محیط های ArcGIS و  Google earth و طریقه آماده سازی فایل های مورد نظر آموزش داده شود.

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.062 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.082 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.250 seconds, 10.78 MB
Application afterRender: 0.405 seconds, 16.02 MB

حافظه مصرف شده

16872944

45 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lv5gvqjds6ef4pnlpp6v7bf4b4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1713388811' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lv5gvqjds6ef4pnlpp6v7bf4b4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lv5gvqjds6ef4pnlpp6v7bf4b4','1713389711','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 137)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '37'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=37
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (38)
                                                 
    AND id NOT IN (38)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 27. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items
    WHERE catid IN (38)
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-04-17 21:35:11' )
 28. SELECT id, name,  parent       
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1  
    AND trash=0
    AND access<=0
    ORDER BY parent
 29. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (39)
                                                 
    AND id NOT IN (39)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 30. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items
    WHERE catid IN (39)
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-04-17 21:35:11' )
 31. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (37)
                                                 
    AND id NOT IN (37)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 32. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (38,39)
                                                 
    AND id NOT IN (38,39)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 33. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND c.id IN (37,38,39)
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 14
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND c.id IN (37,38,39)
 35. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '39'
 36. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 32
    ORDER BY xref.id ASC
 37. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '119'
 38. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=119
 39. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=32
    AND published=1
 40. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='119'
    ORDER BY g.id
 41. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 42. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 32
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 43. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 44. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 137 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 45. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-17 21:35:11' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ