چهارشنبه, 03 مرداد 1403
فروش تصاویر ماهواره ای

SD12

 

گروه SpatialAcademy  توانایی اخذ و پردازش تصاویر ماهواره ای مختلف را دارا می باشد و بدین وسیله آمادگی خود جهت ارائه هر گونه خدمات و تولید محصولات متنوع در زمینه سنجش از دور را اعلام می دارد. به منظور سفارش تصاویر ماهواره ای لطفاً مواد زیر را به ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید    ارسال فرمائید. 

1- نوع ماهواره و نوع سنجنده

2- تاریخ مدنظر

3- محدوده مورد نظر در قالب shapefile و یا KML/KMZ 

4- سطح پردازشی داده ها

حداکثر 48 ساعت بعد از ارسال موارد ذکر شده از سوی خریدار، گزارش تصویر و پیش فاکتور ارسال خواهد شد. تصاویر درخواستی حداکثر  2 هفته بعد از تائید خریدار تصاویر تحویل می گردد.  به منظور اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44962614-021 تماس حاصل فرمائید. 

 

 

 

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.055 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.207 seconds, 11.02 MB
Application afterRender: 0.327 seconds, 16.17 MB

حافظه مصرف شده

17030512

45 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9u01bv3vo6c709j4qhmgurkcg0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721826746' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9u01bv3vo6c709j4qhmgurkcg0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9u01bv3vo6c709j4qhmgurkcg0','1721827646','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 110)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '28'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=28
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:27:26' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:27:26' )
    AND c.id=28  
    ORDER BY i.created ASC
    LIMIT 0, 22
 27. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 13:27:26' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 13:27:26' )
    AND c.id=28
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=15
    AND published=1
 29. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='64'
    ORDER BY g.id
 30. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 31. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 15
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=16
    AND published=1
 33. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 16
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=17
    AND published=1
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 17
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=18
    AND published=1
 37. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 18
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=19
    AND published=1
 39. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 19
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 40. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=20
    AND published=1
 41. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 20
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 42. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=157
    AND published=1
 43. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 157
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 44. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 45. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 110 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ