پنجشنبه, 30 فروردین 1403
ArcGIS
ArcGIS

ArcGIS

مجموعه برنامه های ArcGIS امروزه یکی از پرکاربر ترین نرم افزار ها به حساب می آید که توسط کمپانی ESRI ارائه داده شده است. در صورتی که در گذشته اسم نرم افزار های ArcView و ArcInfo را شنیده یا تجربه کار با آن را داشته اید از محیط و نحوه دسترسی به ابزار ها و الحاقی ها ArcGIS لذت بیشتری را خواهید برد. وجود راهنما های متعدد، کتاب و وبلاگ ها وب سایت های گوناگون تمایل استفاده از این نرم افزار ا بیشتر کرده است. مدیریت آسان لایه های اطلاعاتی تنوع ابزار ها و الحاقی که توسط خود کمپانی ESRI‌ و سایر کاربران هر روز شاهد توسعه آن هستیم امکان فعالیت و رقابت در حوزه GIS‌ را از سایر کمپانی های نرم افزاری سخت کرده است.

از محدودیت های استفاده از این نرم افزار در عرصه بین الملل می توان نداشتن لایسنس برای کاربران ایرانی نام برد که در پروتکل های بین المللی و یا انتشار مقالات در عرصه علمی و تحقیقاتی پاشنه آشیل این گونه فعالیت ها به شمار می آید. از آنجاییکه این نرم افزار در رشته ها و پروژه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته می شود، ارائه نمونه مثال ها و تمارین را قدری مشکل می کند. ولی سعی خواهد شد با ذکر مثال های متنوع نیاز بخش های مختلف را مرتفع سازیم که این نیز نیاز به زمان دارد که سعی در تحقق آن داریم.

رویکرد اعضاء این تیم بر این است که با ارائه دروس پروژه محور، اقدام به معرفی منو ها و امکانات این نرم افزار گردد، که از نظر بسیاری از صاحب نظران بهترین روش آموزش در حوزه GIS‌ می باشد.

جمعه, 24 شهریور 1391 20:37

آموزش ArcGIS (بر پایه فیزیوگرافی)

نوشته شده توسط

در این درس سعی شده همانند برنامه ILWIS‌ در غالب پروژه فیزیوگرافی اقدام به آموزش و آشنایی نرم افزار ArcGIS‌ شود. دلیل انتخاب این پروژه این است که فیزیوگرافی یکی از نادر پروژه هایی است که تنوع منو ها و دستورات مورد استفاده در آن از تعدد بالایی بر خوردار است.

ArcGIS (Physiography)

شنبه, 25 شهریور 1391 02:17

آموزش سایر دستورات ArcGIS

نوشته شده توسط

در این بخش سایر دستورات برنامه ArcGIS توضیح داده می شود. که هدف بیشتر این مجموعه ویدئو ها مربوط به پروژه های تلفیق یا سنتز می باشد.

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.048 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.170 seconds, 10.86 MB
Application afterRender: 0.282 seconds, 16.09 MB

حافظه مصرف شده

16954752

41 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bavbupf178ibitvk0k58r67v77'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1713395793' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bavbupf178ibitvk0k58r67v77'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'bavbupf178ibitvk0k58r67v77','1713396693','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='3.227.240.72' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 89)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '6'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=6
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT id
                                                 
    FROM jos_k2_categories
                                                 
    WHERE parent IN (6)
                                                 
    AND id NOT IN (6)
                                                                 
    AND published=1
                                                                 
    AND trash=0
    AND access<=0
 27. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-04-17 23:31:33' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-04-17 23:31:33' )
    AND c.id IN (6)
    ORDER BY i.created ASC
    LIMIT 0, 14
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-04-17 23:31:33' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-04-17 23:31:33' )
    AND c.id IN (6)
 29. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 10
    ORDER BY xref.id ASC
 30. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '63'
 31. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=63
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=10
    AND published=1
 33. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='63'
    ORDER BY g.id
 34. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 35. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 10
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 36. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 11
    ORDER BY xref.id ASC
 37. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=11
    AND published=1
 38. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 11
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 39. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 40. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 89 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 41. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-17 23:31:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-17 23:31:33' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ