چهارشنبه, 03 مرداد 1403
ILWIS
ILWIS

ILWIS

نرم افزار الویس (ILWIS) مخفف (integrated land and water information system) می باشد. این نرم افزار توسط مؤسسه ITC هلند نوشته و توسعه یافته است. این برنامه دارای قابلیت های منحصر به فردی است، یکی از از دلایلی که می توان به اهمیت آموزش برنامه الویس اشاره کرد، امکان ارزیابی چند معیاره مکانی (Spatial Multi-Criteria Evaluation [SMCE]) است. برنامه الویس را می توان به عنوان بهترین نماینده نرم افزار متن باز (Open source) از سری نرم افزار های سیستم اطلاعات مکانی (Geo-Spatial Information System [GIS]) نام برد. حجم پایین نرم افزار نصب آسان و تحلیل های آماری منحصر به فرد آن در جدول های محاسباتی از جمله ویژه گی هایی است که سبب شده در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی زیادی توسط محققین و دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرد. از دیگر ویژه گی های برنامه الویس که برای متخصصان GIS‌ ملموس تر است،‌ رعایت استاداندارد های سخت گیرانه در تحلیل هایی که بر پایه داده ها و لایه رستری می باشد نام برد. چرا که خیلی از نرم افزار های کاربر پسند (ArcGIS) با حذف محدودیت های نمایش لایه ها سبب شده است اغلب کاربران ضرورت مفاهیم پایه را نادیده بگیرند که در تحلیل هایی که بر پایه لایه های رستری استوار هستند دچار مشکلات جدی شوند. 

درحال حاضر امکان دانلود این نرم افزار از سایت های مختلفی امکان پذیر می باشد. الویس در چند سال گذشته توسط 52North حمایت و توسعه پیدا کرده است. امکان دانلود نسخه های متعدد این نرم افزار از لینک (http://52north.org/communities/ilwis/overview) امکان پذیر می باشد.

جمعه, 24 شهریور 1391 01:55

آموزش ILWIS (بر پایه فیزیوگرافی)

نوشته شده توسط

در این درس سعی شده در غالب یک پروژه نرم افزار الویس توضیح داده شود. این درس می تواند شروع خوبی برای ورود به محیط برنامه الویس باشد. عنوان انتخاب شده برای این درس "فیزیوگرافی با الویس" می باشد.

ilwisp2

ورود به سایت

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 4.20 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 5.33 MB
Application afterDispatch: 0.171 seconds, 10.74 MB
Application afterRender: 0.287 seconds, 15.98 MB

حافظه مصرف شده

16831496

37 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7sgbudv513vdki63eadhg21n93'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721823145' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7sgbudv513vdki63eadhg21n93'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7sgbudv513vdki63eadhg21n93','1721824045','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM `jos_rsfirewall_configuration`
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT `extension`, `file`, `type`
    FROM `jos_rokcommon_configs`
    ORDER BY `priority`
 11. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 12. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`, `reason`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 14. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 15. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 17. SELECT *
    FROM jos_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 20. SELECT `ip`
    FROM jos_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='44.192.94.177' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 21. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 88)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 22. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 23. SELECT id
    FROM jos_k2_categories
    WHERE published=1
    AND trash=0
    AND access<=0
 24. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE id = '5'
 25. SELECT *
    FROM jos_k2_categories
    WHERE parent=5
    AND published=1
    AND trash=0
    AND access<=0  
    ORDER BY  id ASC
 26. SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories AS c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 12:27:25' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 12:27:25' )
    AND c.id=5  
    ORDER BY i.id DESC
    LIMIT 0, 13
 27. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_items AS i RIGHT JOIN jos_k2_categories c
    ON c.id = i.catid
    WHERE i.published = 1
    AND i.access <= 0
    AND i.trash = 0
    AND c.published = 1
    AND c.access <= 0
    AND c.trash = 0
    AND ( i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2024-07-24 12:27:25' )
    AND ( i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2024-07-24 12:27:25' )
    AND c.id=5
 28. SELECT tag.*
                 
    FROM jos_k2_tags AS tag
                  JOIN jos_k2_tags_xref AS xref
    ON tag.id = xref.tagID
                 
    WHERE tag.published=1
                 
    AND xref.itemID = 7
    ORDER BY xref.id ASC
 29. SELECT *
    FROM jos_users
    WHERE id = '63'
 30. SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins
    FROM jos_k2_users
    WHERE userID=63
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_k2_comments
    WHERE itemID=7
    AND published=1
 32. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='63'
    ORDER BY g.id
 33. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 34. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments AS c

    WHERE c.object_id = 7
    AND c.object_group = 'com_k2'
    AND c.published = 1
 35. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 36. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 88 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 37. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore  
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-24 12:27:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-24 12:27:25' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=11)
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ